מאמרים

מעמדם המשפטי של זוגות בני אותו המין במדינת ישראל

נטייה מינית וזהות מגדרית הן מאפיינים הקשורים לזהותו של האדם. אחת ממוסכמות היסוד של מדינות דמוקרטיות וליברליות ושל החברה הישראלית בפרט היא איסור הפלת אנשים בשל זהותם המגדרית. במהלך השנים הלכה והתרחבה ההכרה בזכויותיהם של בני זוג בני אותו המין במדינת ישראל ובהכרה שאין להפלותם אך בשל נטייתם המינית וזאת לאור כינונו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חרף זאת, החברה הישראלית אינה מעניקה לזוגות הומוסקסואליים את מלוא הזכויות המוקנים ליתר פרטי החברה והיא אינה נקייה מביטויי שנאה, אלימות והפליה כנגד בני הקהילה הגאה. גם כיום נותרו תחומים חשובים שבהם אין שוויון זכויות בין בני הקהילה לאחרים. עם תחומים אלו נמנים היבטים הקשורים לנישואין, ולגירושין, היבטים הנוגעים להורות, אימוץ, התקשרות בהסכמי פונדקאות ועוד.

נישואים של זוגות בני אותו המין

המשפט הישראלי קובע כי ענייני נישואין וגירושין בישראל יערכו על פי הדין האישי, והוא איננו מכיר בנישואין אזרחיים הפתוחים בפני כל אדם. הדין היהודי מכיר אך באפשרות הנישואין בין גבר לאישה אשר משמשים יסוד למשפחה ולהולדה והוא איננו מכיר באפשרות של בני זוג בני אותו המין להינשא. למעלה מכך, אוסר הדין יהודי על משכב זכר – יחסים מיניים בין גבר לגבר. משכך, ונוכח ההתנגדות ההלכתית הנחרצת, אין אפשרות לערוך נישואין חד-מיניים על פי הדין הישראלי הפנימי. אולם, עובדה זו אין משמעה כי נישואין חד-מיניים לא יוכרו מכוחו של דין זר ועל יסוד כללי המשפט הבינלאומי הפרטי. על בסיס הלכת בית המשפט העליון נקבע כי על פקיד הרישום במשרד הפנים לרשום במרשם האוכלוסין את העולה מתעודת הנישואין שהוגשה בפניו, הגם שמדובר בנישואין בין בני זוג מאותו המין, אולם אין בקביעה זו משום הכרה בתוקפם המהותי של נישואין חד-מיניים. יחד עם זאת, אין ברישום כדי להקנות לזוגות חד מיניים את הזכויות המוקנות לבני זוג הטרוסקסואליים נשואים.

לפיכך, שעה שהמשפט הישראלי אינו מכיר בתוקף הנישואין של זוגות בני אותו המין, ובית המשפט העליון נמנע מלהכריע באופן מוחלט ומהותי בשאלת תוקפם החוקי של נישואין אלו, נתקלים בתי המשפט לענייני משפחה בקושי להכריז על תוקפם של נישואין בין בני זוג מאותו המין, וכפועל יוצא מכך נתקלים הם בקושי להתירם.

הכרה בזוגות בני אותו המין כידועים בציבור

המושג ידועים בציבור כולל בהגדרתו את היסוד האינטימי הכרוך ביחסי בני הזוג החיים יחד, את היסוד הכלכלי המשותף בקיומו של משק בית משותף, וכן את היסוד האמוציונאלי שלפיו הם רואים עצמם כבני זוג. אי לכך, חלק גדול מן הזכויות הניתנות לבני זוג נשואים ניתנות לבני זוג שהם בחזקת ידועים בציבור. מכאן, כי זוגיות חד-מינית אשר עונה על המרכיבים המתקיימים במערכת היחסים של ידועים בציבור עשויים להיות מוכרים כידועים בציבור לכל דבר.

זכויות מוכרות

לאור עקרונות יסוד חוקתיים ובראשם עקרון השוויון הוענקו לידועים בציבור בני אותו המין הזכויות החלות על בני זוג דו-מיניים:

 1. מתן טובות הנאה לעובד עבור בן זוגו מאותו המין;
 2. החלת חוק הירושה על ידועים בציבור בני אותו המין;
 3. שינוי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים גם בעניין זוגות בני אותו המין;
 4. אימוץ ילדים על ידי זוגות בני אותו המין;
 5. מתן שירותי הפריה והזרעה מלאכותיים ללסביות;
 6. הכרה בהורות של בן הזוג הלא ביולוגי (צו הורות פסיקתי);
 7. החלת חוק יחסי ממון על זוגות בני אותו המין לערוך הסכם ממון אשר מתאשר על ידי בית המשפט;
 8. החלת חוק למניעת אלימות המשפחה על בני זוג מאותו המין;
 9. ביטול האפליה בגיוסם של הומוסקסואליים ולסביות מוצהרים;
 10. הכרה בזכויות בן הזוג מאותו המין לתגמולים ותשלומי פנסיה במקרה של פטירת בן הזוג בשירות הצבאי ובהנצחת בן הזוג המנוח;
 11. הכרה בזכויות כלכלית של בני זוג מאותו המין – קצבת שאירים, פנסיה, פטור ממס שבח ומס רכישה בעת העברת דירות במתנה בין בני זוג מאותו המין.

כינונו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תרם לקידום מעמדם של זוגות בני אותו המין בתחומים שונים. זוגות בני אותו המין רשאים לחיות זה עם זה, להינשא בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל ואף יכולים להיות מוכרים כידועים בציבור ולזכות בזכויות הכרוכות בכך. אט אט, הדעות הקדומות בקרב הציבור באשר לתכונות שליליות כלשהן של זוגות בני אותו המין נחלשות במדינות העולם ובמדינת ישראל, אך הן לא התבטלנה לגמרי.

עד להכרה מלאה בזכויות בני זוג מאותו המין כבדומה לזכויות בני זוג הטרוסקסואליים על מדינת ישראל לעבור כברת דרך ארוכה.

עורכת הדין ליאורן עמר בעלת ידע וניסיון נרחב בתחום דיני המשפחה בישראל, ובפרט בענייני מעמדם של בני זוג בני אותו המין, ומעניקה שירותים משפטיים במגוון רחב של תחומים מתוך אמונה ושאיפה לפעול למען שוויון זכויות הקהילה הגאה בישראל.

תחומי התמחות

ליווי מקצועי לאורך כל הדרך

חוק הירושה בישראל

חוק הירושה בישראל הוא המסגרת המשפטית שמאפשרת לאדם להעביר את נכסיו למורשים שלו לאחר מותו. חוק זה מעגן בתוכו כמה אספקטים מרכזיים כגון כיצד להתנהל

קרא עוד »

דיני משפחה וירושה

דיני משפחה וירושה – מהם אחד מהתחומים הכי נפוצים במערכת המשפטית בארץ הוא תחום דיני משפחה וירושה. בעצם, כל דבר הקשור למשפחות, וקשרים קרובים מאין

קרא עוד »
עורכת דין גירושין

עורכת דין גירושין

חשוב לדעת לגבי עורכת דין גירושין עורכת דין גירושין עוסקת לרוב בהסכמי ממון לפני ואחרי הנישואין, מו”מ לגירושין שידון בנכסים השונים, מחלוקות בקשר לילדים, משמורת

קרא עוד »
Call Now Button