מאמרים

הורות היא הורות היא הורות

לפני כחצי שנה, פנתה אליי אישה (נקרא לה א’), שיצאה מקשר זוגי עם אישה אחרת (אישה ב’). במהלך הקשר הזוגי, הביאו שתי הנשים, ילדה לעולם. כאשר ב’ היא אימה הביולוגית של הילדה, ו לא’ אין זיקה ביולוגית לילדה. נוכח הקשר ההדוק בניהן ,האהבה הגדולה , ולאור העובדה כי השתיים פעלו יחד להולדת הילדה, פנו שתיהן לבית המשפט על מנת לקבל צו שיכיר ב -א’ כאימה המשפטית של הילדה אשר יעניק לה זכויות וחובות הוריות –הורות פסיקתי שוות.
5 אך, רצה הגורל, מערכת היחסים האוהבת והחמה הגיעה לקיצה כשהילדה הגיעה לגיל שנים.
במסגרת המאמר, אציג בפניכם מהו צו הורות פסיקתי, מהם התנאים למתן הצו, והאם בן הזוג הביולוגי יכול לבטל את צו ההורות הפסיקתי, שעה שהקשר הזוגי חדל מלהתקיים.

מהו צו הורות פסיקתי?

צו הורות פסיקתי משמעו הכרה בהורות של אדם מתוקף הקשר הזוגי בו הוא נמצא עם ההורה הגנטי של הילד, ללא צורך בצו אימוץ. כלומר, בן/ת זוג מאותו המין יכול/ה להירשם כהורה של הילד הביולוגי של בן/ת זוגו/ה מכוח צו ההורות הפסיקתי הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה. המשמעות היא שבני הזוג יגדלו את הילד כזוג הורים שווי זכויות וחובות, וזאת ללא קשר לזיקה הגנטית של הילד למי מההורים.

מעמד ההורות ב מדינת ישראל נקבע בכמה דרכים אפשריות:

1.מכוח זיקה גנטית בין הילד להורים המיועדים

2. זיקה פיזיולוגית הנולדת מתוקף נשיאת ההיריון

3. אימוץ המוקנה להורים המאמצים במקרים בהם ההורים הביולוגים אינם מסוגלים

4. לדאוג לטובת הילד. אדם יוכר כהורה מתוקף הקשר הזוגי בו נמצא עם ההורה – . מכוח זיקה לזיקה הגנטי של הילד.

צו ההורות הפסיקתי הינו פרי הפסיקה וניתן מכוח המודל של זיקה לזיקה. צו ההורות הפסיקתי נוצר כדי ליתן מענה משפטי להכרה החברתית של זוגיות ח ד-מינית וישקף את מערכת היחסים בין הילד לבין בן הזוג נעדר הזיקה הגנטית כהורה לכל דבר ועניין.

מי רשאי להגיש בקשה למתן צו הורות פסיקתי?

1. בנות זוג מאותו המין שנולד להן ילד מתרומת זרע אנונימית

2. בני זוג מאותו המין שנולד להם ילד באמצעות הליך פונדקאות

3. בני זוג במקרה בו אין ילד הורה ידוע

קריטריונים למתן צו ההורות הפסיקתי

צו ההורות הפסיקתי יינתן בכפוף למספר קריטריונים שיוכחו על ידי בני הזוג:
1. קיום קשר זוגי במשך 18 חודשים לפחות הכולל משק בית משותף.

2. לבני הזוג מלאו 21.

3. בני הזוג הם תושבי ישראל

4. לא חלפו 90 יום מיום הלידה

5. הבקשה נתמכה בתצהיר בדבר היעדר הרשעה בעבירות אלימות או מין, שמפאת חומרתן או נסיבותיהן מקימות חשש לפגיעה משמעותית בטובת הילד.

6. תסקיר או חוות דעת של שרותי הרווחה שיובא בפני בית המשפט.

יודגש כי התנאים לעיל נתונים לשיקול דעת בית המשפט ובהתאם לנסיבות המקרה הספציפי. כמו גם, הגשת התסקיר אינה מחייבת את בתי המשפט, והגשתו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של השופט, ובהתאם לנסיבות המקרה.

היכן תוגש הבקשה למתן צו הורות פסיקתי?

הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה הקרוב ביותר לאזור מגוריהם של בני הזוג. הדיון בבקשה יתקיים בדלתיים סגורות, אלא אם החליט היושב בדין אחרת.

מהו מועד יצירת ההורות על פי צו ההורות הפסיקתי?

בית המשפט העליון קבע כי צו ההורות הפסיקתי יחול ממועד מתן הצו על ידי בית המשפט לענייני משפחה. קביעה זו התקבלה על בסיס העבודה כי צו ההורות הפסיקתי, הניתן לבן הזוג נעדר הזיקה הגנטית, הוא אינו צו הצהרתי בלבד אלא הוא צו מכונן, כלומר הוא יוצר את ההורות ואין מדובר בעובדה שיש רק להצהיר על קיומה.
אולם, כיום שאלת האופי המכונן של צו ההורות הפסיקתי עומדת לדיון בפני בית המשפט הכרעה סופית טרם התקבלה. – העליון
חרף קביעה זו, קבע בית המשפט העליון פרמטרים לבחינת החלת צו ההורות הפסיקתי באופן רטרואקטיבי , מיום הלידה:
1. עקרון טובת הילד – התחולה הרטרואקטיבית של צו ההורות הפסיקתי תהיה כאשר יש צורך מהותי במיסוד הקשר המשפטי בין הילד לשני הוריו, ואין בתחולה הרטרואקטיבי רק משום הענקת טובות כלכליות לבני הזוג.

2. ממד הזמן – ככל שפער הזמנים בין הגשת הבקשה לבין מועד הלידה הוא קצר, הנטייה תהיה להעניק לצו תחולה רטרואקטיבית ממועד הלידה.

3. היעדר זיקה הורית שלישית – המטרה היא לשלול קיומן של זיקות הוריות אחרות כלפי הילד ולהבטיח כי צו ההורות ממועד הלידה לא יוביל ליצירת “הורות לדוגמא במקרה של פונדקאות כשטרם נותק הקשר בין הילוד לאם –משולשת” הנושאת.

יצוין כי נטיית בתי המשפט לענייני משפחה תהיה להחיל באופן רטרואקטיבי את צו הורות פסיקתי לגבי ילד שנוצר מתרומה זרע אנונימית, זאת כאשר הצו התבקש בתוך פרק זמן של 90 ימים מיום הלידה.

נחזור למקרה שלנו, כאשר הילדה הגיעה לגיל 5 החליטו בנות הזוג לסיים את קשר הזוגיות. או אז, ב’ – האמא הביולוגית, הגישה בקשה לבית המשפט על מנת לבטל את צו ההורות הפסיקתי שניתן לא’. – בת הזוג ללא הזיקה הביולוגית לילדה, ולמעשה ביקשה לשלול את הורתה היות ודרכן הגיעה לסיומה.

בימים האחרונים, בית המשפט העליון, דן בסוגיה מעין זו במסגרת בע”מ 4741/21 פלונית נ’ פלונית. בית המשפט העליון קבע כי יש להקשיח את התנאים לביטול צו הורות פסיקתי שכבר ניתן, כאשר במוקד ניצבת שאלת טובת הילד, ולא עובדת הפרידה והיעדר ההסכמה בין בנות הזוג .

בסוגיה זו, עוסק המקרה שלנו. א’ שימשה כאמא של הילדה לכל דבר ועניין, הייתה שותפה מלאה להולדת ה, לגידולה, טיפוחה וחינוכה, והילדה ראתה בה כאמא לאורך שנותיה. כך, ועל מנת לשמור על טובת הקטינה, הקשר בין א’ לקטינה אינו תלוי עוד כשם שנשמרת הורותם – האמא הביולוגית, והורותה של א’ תישמר – ברצונה של ב’ של בני זוג אשר דרכם המשותפת הגיעה לקיצה .

מתן צו הורות פסיקתי גם לאחר פרידת בני הזוג

בית המשפט נתן צו הורות פסיקתי לבן הזוג נעדר הזיקה הביולוגית, וזאת לאחר פרידתם ופירוק הקשר הזוגי ובהיעדר הסכם הורות חתום. בית המשפט נימק את החלטתו על בסיס ההסתמכות, המחויבות והאחריות של בני הזוג לקטין שעה שקיימו תא משפחתי. נוסף
לכך, דפוסי ההתנהגות והתנהלותו של בן הזוג כלפי הקטין הם אלו שגיבשו את הזכויות ההוריות שלו, ולכן למען שמירת טובתו של הקטין אין להפריד בניהם.
גם בסוגיה זו, דן בית המשפט העליון בבע”מ 4741/21 פלונית נ’ פלונית – האב הביולוגי התנגד לבקשת בן זוגו לשעבר למתן צו הורות פסיקתי שיקנה לו זכויות וחובות כלפי הילדה אותה גידלו יחד במשך מספר שנים, כאשר הבקשה הוגשה לאחר פירוק הזוגיות. באותו המקרה, קבע בית המשפ ט כי לאור העובדה כי הצדדים הקימו תא משפחתי, יצרו הסכמה כללית וגורפת על מנת להעניק לשניהם זכויות וחובות הוריות באשר לילדה, ומימשו את רצונם לגדל אותה במשותף, אין בפירוק הזוגיות משום נעילת שערי ההורות בפני בן הזוג, נעדר הזיקה הביולוגית.

לסיכום

כדי להגביר את הוודאות, ולשמר את יחסי ההורות, גם כשהזוגיות לא עולה יפה, עלינו לפעול באופן מידי כדי להגן על הזכויות והחובות של התא המשפחתי כול ו באמצעות הסכם חיים משותפים מפורט ויצירתי אשר יצפה פני עתיד וסוגיות רבות חשובות שעשויות לצוץ רבות הימים, כאשר היום, ונוכח האהבה הגדולה אנו לא חושבים עליהן.
דברו בניכן/ם על מערכת היחסים הזוגית, על הרצון להביא ילד משותף לעולם, וגבשו בניכן/ם הסכמות שיעלו על הכתב, כדי להימנע ככל הניתן מהליכים משפטיים רוויים בכאב לב.

עורכת הדין ליאורן עמר בעלת ידע וניסיון נרחב בתחום דיני המשפחה בישראל, ובפרט בענייני מעמדם של בני זוג בני אותו המין, ומעניקה שירותים משפטיים במגוון רחב של תחומים מתוך אמונה ושאיפה לפעול למען שוויון זכויות הקהילה הגאה בישראל.

תחומי התמחות

ליווי מקצועי לאורך כל הדרך

עורך דין ירושות בתל אביב

עורך דין ירושות בתל אביב

גרים באזור ת”א וזקוקים לעו”ד בתחום הירושות? הגעתם למקום הנכון! עורך דין ירושות בתל אביב יכול לסייע לכם בתהליך הוצאת צו ירושה, במידה ואין צוואה

קרא עוד »
אדם מבוגר חותם על צוואה

חדלות פירעון בקשת יחיד

לא בהכרח פשיטת רגל הוא הליך שמבצע בעל עסק, ולא מעט אנשים פרטיים נדרשים לבצעו עקב מצב כלכלי רעוע, שהביא אותם לכדיי חובות גדולים. במידה וזה

קרא עוד »
זוג נותן ידיים בססכמה

עורך דין משפחה ירושלים

חשוב לדעת לגבי עורך דין משפחה ירושלים עורך דין משפחה ירושלים עוסק לרוב בירושות, צוואות והסכמי ממון לפני ואחרי הנישואין. התקופה האחרונה מאתגרת את התא

קרא עוד »
Call Now Button